RUBIKUJ – Powiatowy Turniej Łamigłówek i Gier Logicznych

Regulamin konkursu

„RUBIKUJ – Powiatowy Turniej Łamigłówek i Gier Logicznych”

 1. Organizator Konkursu:

Zespół nauczycieli matematyki wraz z uczniami II LO w Łańcucie

 1. Warunki uczestnictwa:
 • konkurs adresowany jest do uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej
 • warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie zgłoszenia z podaniem listy uczestników (zespół powinien liczyć 2 osoby) – wyłonionych na drodze etapu szkolnego konkursu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Szkolną Komisję Konkursu powołaną przez dyrektora szkoły zgłaszającej według opracowanych przez siebie zasad.
 • uczestnicy zgłaszają się za pośrednictwem szkoły w nieprzekraczalnym terminie do

16 lutego 2024 r. na adres:

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie

ul. Grunwaldzka 11

tel./fax. 17 225 2826,  17 225 3674

lub pod adresem mailowym:

sekretariat@zs1lancut.pl

 • wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik do regulaminu
 • udział w konkursie jest bezpłatny
 • podczas konkursu uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatora, telefonów komórkowych oraz innych nośników informacji
 • każdy uczestnik w dniu konkursu dostarcza zgodę prawnych opiekunów uczestników konkursu na wykorzystanie danych do celów turnieju
 • zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć i wyników konkursu na stronie internetowej szkoły
 • organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Informacja o zmianach zostanie umieszczona na stronie www organizatora oraz przesłana drogą elektroniczną do opiekunów uczestników konkursu.
 1. Cele Konkursu:
 1. Cele Konkursu:
 2. rozwijanie potencjału intelektualnego uczniów
 3. sprawdzenie umiejętności wykorzystania poznanych wiadomości w zadaniach
 4. rozwijanie zainteresowań matematycznych
 5. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej nauczania matematyki dla szkoły podstawowej
 1.  Struktura i przebieg konkursu:
 1. Konkurs jest czteroetapowy. Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu odbywa się tego samego dnia.
 2. Każda szkoła do konkursu może zgłosić tylko jeden dwuosobowy zespół.
 3. Uczestnicy pracują zespołowo, rozwiązują łamigłówki, sudoku, sumdoku, futushiki, szyfromaty, kakuro, krzyżówki matematyczne, kwadraty magiczne i zadania tekstowe, układają tangramy i domina.
 4. Każda drużyna pokonuje pierwsze dwie konkurencje, które mają określony limit punktowy i czasowy.
 5. Pierwsze dwie konkurencje wyłaniają trzy najlepsze drużyny.
 6. Sędziami poszczególnych konkurencji są uczniowie klas I, II, III szkoły organizatora.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury, w skład którego wchodzą nauczyciele matematyki oraz uczniowie szkoły organizatora.
 8. Jury podlicza punkty zdobyte przez poszczególne drużyny oraz ustala listę zwycięzców. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności laureatów decyduje przeprowadzona dogrywka.
 9. Laureatami konkursu zostają uczestnicy drużyn, które zajmują miejsca I – III.
 • Termin konkursu:
 • 14 marca 2024 r. w godz. 9.00 – 12.30
 • Miejsce przeprowadzania konkursu:
 • II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkółnr 1 im. Janusza Korczaka

w Łańcucie

 • Tryb pracy w poszczególnych etapach
 • Pierwsza część (15min)

Uczniowie wykonują zadania, pracując w zespołach dwuosobowych.

 • Druga część (30 min)

Uczniowie wykonują zadania, pracując w zespołach dwuosobowych.

 • Trzecia część (finał)

Każdy uczeń rozwiązuje samodzielnie zestaw zadań zamkniętych.

Na wynik pracy całego zespołu składają się punkty uzyskane w części pierwszej i drugiej oraz suma punktów wszystkich członków zespołu, uzyskanych w indywidualnych rozgrywkach części trzeciej.

 • Czwarta część (finał)

Uczniowie pracują zespołowo, odpowiadają na proste pytania, rozwiązują łamigłówki, rebusy, krzyżówki. W przypadku jednakowych wyników istnieje możliwość dodatkowej konkurencji różnicującej (dogrywki).