Historia

Historia szkół przy ulicy Grunwaldzkiej w Łańcucie zaczęła się w 1901 roku. Fundamentem dla II Liceum Ogólnokształcącego są szkoły Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek – Prywatne Gimnazjum i Liceum Żeńskie.

 • 16 lutego 1899r. na posiedzeniu w ratuszu Bolesław Żardecki – poseł na Sejm Krajowy Galicyjski, wicemarszałek powiatu łańcuckiego – złożył postulat podjęcia starań w sejmie zgody na utworzenie żeńskiego seminarium nauczycielskiego w Łańcucie
 • Odpowiedzią na pomysł Żardeckiego była reorganizacja Zakładu Oświatowo – Wychowawczego Sióstr Boromeuszek zakończona powstaniem szkoły wydziałowej, przeprowadzona jesienią 1899 roku.
 • W 1901r. szkoła wydziałowa uzyskała prawo publiczności i została umieszczona w nowym budynku przy ul. Grunwaldzkiej.
 • 17 września 1902r. ks. biskup Fischer dokonał poświęcenia obiektu.
 • W 1903r. siostra Leokadia Miarka (córka zasłużonego dla Śląska działacza, Karola Miarki), w Łańcucie przebywająca od 1901r., zdała egzamin kwalifikacyjny do szkół wydziałowych
 • Utworzono więc czwartą klasę wydziałową, a w roku 1904/5 kolejną – piątą.
 • W 1912r. Siostry przyjęły na siebie dodatkowy obowiązek prowadzenia przedszkola, tzw.ochronki
 • W 1914r. wybuch I wojny światowej sprawił, że jesienią uczennice dla bezpieczeństwa zatrzymały się w domach.
 • W roku szkolnym 1914/15 puste sale lekcyjne zapełniły się rannymi żołnierzami. Jesienią 1915r., gdy uporządkowano budynki po przeniesieniu w inne miejsce szpitala wojskowego, można było znów rozpocząć wykłady.
 • W 1917r. zrealizowano postulat B. Żardeckiego i utworzono Żeńskie Seminarium Nauczycielskie.
 • We wrześniu 1917r. na bazie szkoły wydziałowej Sióstr Boromeuszek 25 uczennic rozpoczęło naukę w seminarium. Jego dyrektorem został ks. Walenty Mazanek.
 • Szkoła powszechna, licząca 358 uczennic, została szkołą ćwiczeń dla Seminarium.
 • Pierwsza matura odbyła się na mocy uzyskanego prawa publiczności z dnia 21 IV 1921r. Pisemna matura rozpoczęła się 21 czerwca, przewodniczył jej radca szkolny Horwath
 • Ministerstwo W.R. i O.P. we Lwowie rozporządzeniem z dnia 17 XII 1925r. nadało prywatnemu Seminarium Sióstr Boromeuszek pełne prawa państwowych seminariów nauczycielskich.
 • W 1932r. została przeprowadzona reforma szkół.
 • W roku szkolnym 1933/34 powstała w miejsce likwidującego się Seminarium Nauczycielskiego I klasa gimnazjalna.
 • W roku szkolnym 1936/37 dyrektorem gimnazjum Sióstr Boromeuszek została p. Ludmiła Taklińska.
 • Liceum Ogólnokształcące. Pierwszy egzamin wstępny do I klasy licealnej odbył się 24 czerwca.
 • Dnia 9 IX 1939r. do Łańcuta wkroczyli Niemcy. Po paru dniach okupant wydał rozkaz, by kierownicy wszystkich szkół z miasta i okolicy stawili się na zebranie w celu omówienia programów nauczania, jakie zaplanowano w Generalnej Guberni. Na zebraniu tym pedagogów aresztowano i osadzono w więzieniu w Rzeszowie. Między nimi była również s. Walentyna Tekla Mańka, kierowniczka szkoły powszechnej Sióstr Boromeuszek.
 • Nauka w szkole powszechnej rozpoczęła się dopiero 25 listopada po powrocie kierowniczki s. Walentyny z więzienia.
 • Nauki w gimnazjum nie rozpoczęto 1 IX 1939r. z powodu zakazu jej organizowania.
 • W roku szkolnym 1940/1941 zorganizowano tajne nauczanie dla uczniów gimnazjum.
 • W czerwcu 1944r. zakończono tajne nauczanie.
 • Nocą 28 VII 1944r. Łańcut opuściły ostatnie oddziały niemieckie, Niemcy wysadzili przedtem w powietrze elektrownię oraz podpalili browar. Usiłowano również zniszczyć zamek, co jednak się nie udało. Dnia 29 lipca pojawiły się pierwsze patrole radzieckie.
 • Siostry rozpoczęły 3 września nowy rok szkolny z jawnym już programem 8 – klasowej szkoły podstawowej.
 • Rozpoczęto również, mimo ciężkich warunków lokalowych, naukę w gimnazjum (3 września) i liceum.
 • W dniu 25 IX 1944r. rozpoczęła się nauka w dwóch typach klas: normalnych i kursowych. Te ostatnie obejmowały młodzież starszą, która z powodu wojny nie chodziła do szkoły. Powstało 9 oddziałów.
 • Z dniem 1 VII 1949r. Szkoła Powszechna Sióstr Boromeuszek w Łańcucie straciła prawo publiczności. W czerwcu 1950 r. z gimnazjum zwolniono s. Łucję Głowalę i dotychczasową dyrektorkę p. Taklińską, a 20 czerwca pracę w upaństwowionym gimnazjum i liceum objął nowy dyrektor.
 • Na mocy decyzji władz oświatowych upaństwowione szkoły średnie nazwano Liceum Żeńskim nr 2.
 • Od roku 1956 szkoła o zmienionej nazwie Liceum Ogólnokształcące Nr 2 zaczęła kształcić również chłopców.
 • Od 1 września 1962r. rozpoczęło działalność przy II LO Liceum Medyczne Pielęgniarstwa (po kilku latach szkoły rozdzielono).
 • W roku szkolnym 1966/67 przy Liceum Ogólnokształcącym nr 2 zaczęło funkcjonować liceum korespondencyjne.
 • W 1975r. Kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszowie powołał Studium Wychowania Przedszkolnego.
 • W roku 1978 dotychczasowe jednostki mające siedzibę w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11 zostały połączone organizacyjnie w Zespół Szkół.
 • W roku 1980 Zespołowi nadano imię Janusza Korczaka. W jego skład wchodziły szkoły: II Liceum Ogólnokształcące, Liceum Medyczne młodzieżowe i dla pracujących, Studium Wychowania Przedszkolnego młodzieżowe, pomaturalne i zaoczne.
 • W 1984r. Studium Wychowania Przedszkolnego przekształcono w Studium Nauczycielskie.
 • Rozwój organizacyjny Studium spowodował przerwę w działalności II LO.
 • W 1980r. dyrektor Zespołu Szkół mgr Władysław Kluz doprowadził do zakupu parceli sąsiadującej z budynkiem szkoły.
 • Komitet Rodzicielski powołał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Ojciec jednej z uczennic, inż. Stanisław Schab, przygotował społecznie projekt architektoniczny, opodatkowano rodziców.
 • Przez trzy lata pracowali społecznie rodzice – fachowcy i niefachowcy, nauczyciele, młodzież.
 • Budynek szkolny ukończono już za pieniądze z Kuratorium i przekazano do użytku w 1995r., znajduje się w nim 15 sal lekcyjnych.
 • W roku szkolnym 1988/89 reaktywowano II Liceum Ogólnokształcące, natomiast wygasało Studium Nauczycielskie w związku z likwidacją tego typu szkół. W roku 1994 powołano do życia Szkołę Policealną o specjalności technik prac biurowych, uruchomiono liceum ogólnokształcące wieczorowe i dla dorosłych.
 • W końcu 1997r. stary budynek Zespołu Szkół został wykupiony od Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek i przeszedł na własność Skarbu Państwa.
 • Po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego z Zespołu Szkół wydzielono W 1999r. szkoły medyczne ze względu na różne organy prowadzące.
 • W 2001 roku odbył się Zjazd Absolwentów w stulecie zaistnienia szkół przy ul.Grunwaldzkiej.

Opracowano na podstawie książki historyczno – wspomnieniowej pt. „Szkoły Sióstr Boromeuszek i II Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Grunwaldzkiej w Łańcucie.

Opracowanie: mgr Stanisława Lis